Wydarzenia

2019-07-08

LIPCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2019r. o godz. 10.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 24.5.2019 r. do 5.7.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 22.5.2019 r. do 5.7.2019 r.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wczasowa i Niskie Brodno do jeziora Niskie Brodno w Brodnicy,

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórnej, Sybiraków i Długiej do granicy z Gminą Brodnica,

c) określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy,

d) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty,

e) Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

f) szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach,

g) określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019,

h) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Zdrowe Miasto Brodnica na lata 2016-2022”,

i) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022,

j) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników,

k) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie VIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

 

Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


pozostało znaków:   napisałeś znaków: